Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov spropaguj.to

Úprimne prehlasujeme,

že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:

 • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku č. 13 GDPR,
 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
 • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov,
 • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

GDPR a zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb

Vážený používateľ, v prvom rade nám dovoľte vám poďakovať za prejavený záujem o naše služby. Či už ste návštevníkom nášho webu spropaguj.to alebo používateľom mobilnej aplikácie twipo, pravdepodobne nám v nejakej forme odovzdávate svoje osobné údaje. Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť za ich ochranu a zabezpečenie a pristupujeme k nim s náležitou starostlivosťou. V spropaguj.to uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, alebo k inému neoprávnenému spracovaniu a zneužitiu. Túto ochranu osobných údajov nastavujeme s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania a k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb. Za týmto účelom využívame elektronické prostriedky ochrany ako aj fyzickú ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje nijakým spôsobom neprofilujeme a za žiadnych okolností ich nepredávame tretím stranám za účelom zisku.

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si vám dovoľujeme taktiež poskytnúť informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov.

Toto sú základné zásady takejto ochrany, ako aj vaše práva v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Naša spoločnosť RIN Application s.r.o. so sídlom Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika spracováva vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ, teda určujeme ako, za akým účelom a ako dlho budú osobné údaje spracované. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Aké vaše údaje spracúvame?

Na účely používania služby Portálu (www.spropaguj.to) a Mobilnej aplikácie (twipo) Inzerentom a Kupujúcim, najmä vkladanie Inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Kupujúcim, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Kupujúceho alebo osobné údaje poskytnuté či priamo zadané Inzerentom pri používaní Portálu (meno, priezvisko, email, telefón, názov spoločnosti, adresa, IP adresa, cookies, fakturačné údaje u platieb) a Kupujúcim pri Mobilnej aplikácii (meno, priezvisko, email, telefón, dátum narodenia).

Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Kupujúci užívajú služby Portálu a Mobilnej aplikácie.

V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a čl. 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

Používateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Portál spropaguj.to alebo Mobilná aplikácia twipo ponúkajú.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú do roka od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ nášho spracúvania osobných údajov?

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený legitímny účel ich spracovania. Zároveň vždy musí existovať právny základ na dané spracovanie.

V rámci našej činnosti dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne pracovná pozícia, dosiahnuté vzdelanie, pohlavie, dátum narodenia nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (poskytnutie služieb).

Účtovníctvo

Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o novinkách v rámci našej činnosti. Robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás tieto novinky zaujímajú.
Vzhľadom na to, na čo sú naše služby zamerané, domnievame sa, že máme oprávnený záujem na tom, aby sme Vás informovali prostredníctvom e-mailu, ohľadom zvýhodnení ponúkaných našimi partnermi. V prípade, že nie ste našim zákazníkom, posielame vám marketingové informácie na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.
Proti takémuto spracovaniu však môžete kedykoľvek namietať. V každom obchodnom oznámení, ktoré Vám odosielame, máte možnosť odhlásiť sa z odberu týchto obchodných oznámení. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na účel marketingovej komunikácie, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Zasielania marketingových emailov môžete kedykoľvek ukončiť použitím odhlasovacieho odkazu v takomto emaile (unsubscribe), alebo aj priamo na webe po prihlásení vo svojom používateľskom profile.

Vybavovanie žiadostí, sťažností alebo podnetov

Pokiaľ sa na nás obrátite so žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom, vaše osobné údaje (napr. e-mailová adresa, meno a priezvisko, obsah danej žiadosti) spracúvame na účel riadneho vybavenia takéhoto podnetu. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vybavovania vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Poskytovanie prispôsobených služieb a reklám

Na základe informácii od Vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby sme Vám poskytovali služby a reklamu, ktoré sú pre vás relevantné, t.j. zodpovedajú vašim potrebám a preferenciám. Informácie, ktoré zhromažďujeme z Vašich rôznych zariadení (napr. IP adresa, cookies), nám pomáhajú poskytovať konzistentné a Vám prispôsobené služby vo všetkých Vašich zariadeniach. Ak ste teda zvolili v rámci preferencií určitý okruh predajcov (Obľúbení inzerenti) a ich zvýhodnených ponúk, o ktoré sa zaujímate, budeme sa snažiť, aby ste dostávali služby podľa Vašich preferencií. Na základe Vašej činnosti pri používaní našich služieb odhadujeme službu, ktorá by Vám vyhovovala alebo reklamu, o ktorú by ste mali záujem. Veríme, že aj touto cestou Vám vieme poskytovať naše služby s pridanou hodnotou.
Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel poskytovania prispôsobených služieb a reklám, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Fotografie a video záznamy

Na niektorých našich udalostiach vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam za účelom propagácie. Na týchto fotografiách nikde nie sú mená osôb, iba ak by išlo o referenciu na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, prosím dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred konaním udalosti. Samozrejme, aj na vaše dodatočné požiadanie takéto fotografie či videá stiahneme. Vaše osobné údaje si ponechávame počas premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanovuje inak alebo sme v konkrétnych prípadoch uviedli inak.

Cookies

Pri návštevách našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, aký čas na stránke strávite, a prípadne z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti nášho webu a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúkať kvalitnejšie služby. Viac informácií nájdete na stránke Zásady používania cookies
Používanie cookies môžete vo svojom internetovom prehliadači v počítači zakázať. Postup nájdete v návode k príslušnému internetovému prehliadaču.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej a počítačovej bezpečnosti.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych úkonov, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie tretích strán, ktoré sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia týchto služieb a platforiem:

 • Salesmanago - rozosielanie marketingových emailov
 • Facebook - FB pixel (anonymné štatistiky o návštevnosti zo sociálnej siete)
 • Google - Google Analytics (anonymné štatistiky o návštevnosti a používanosti nášho webu, Google Adwords)
 • Collabim - anonymné štatistiky o používaní našich webových stránok
 • Špedičné spoločnosti za účelom doručovania tovaru (DHL, DPD, GLS, Slovenská pošta, TNT, SPS)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby a aplikácie ďalších tretích strán. Určite však budeme pri ich výbere na nich klásť z pohľadu GDPR minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na samých seba.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Doba uchovávania vašich údajov sa odvíja od účelu, na ktorý sú tieto údaje spracúvané. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi vami a nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy (tzn. odhlásenia sa z inzertného portálu spropaguj.to), sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napr. z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na účel marketingovej komunikácie, tak vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z vašej strany alebo do ukončenia zmluvného vzťahu s nami.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavovania vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov, tak vaše osobné údaje sú spracované po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z vašej strany.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na účel poskytovania prispôsobených služieb a reklám, tak vaše osobné údaje sú spracované po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z vašej strany alebo do ukončenia zmluvného vzťahu s nami.

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte široké práva. V prípade, že si niektoré z vašich práv chcete uplatniť, v rámci uľahčenia vašej práce sme pre vás pripravili tento formulár. Máte:

 • Právo na informácie - plníme už týmto samotným dokumentom.
 • Právo na prístup - môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, aké osobné údaje o vás uchovávame a prečo. Odpovieme vám v čo najkratšom čase, avšak najneskôr do 30 dní.
 • Právo na opravu - môžete nás vyzvať na doplnenie alebo zmenu vašich údajov
 • Právo na vymazanie (byť zabudnutý) - na požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných právnych základov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.).
 • Právo na obmedzenie spracovania - v prípade, že nechcete vymazať všetky údaje, ale chcete len obmedziť ich rozsah alebo účel na aký ich spracovávame ako aj dobu uchovania.
 • Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov - v niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu na základe nášho tzv. oprávneného záujmu. Vy máte právo vzniesť voči tomu námietku.
 • Právo na prenositeľnosť - máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Právo na sťažnosť - ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť či už priamo nám alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

Používame automatizované spracúvanie?

Naše služby sú síce poskytované automatizovane, z našej strany však nedochádza k automatizovanému spracúvaniu (vrátane profilovania) podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Mlčanlivosť

Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s nami.

Naše kontakty

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresa:
RIN Application s.r.o.
Horná 83
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
alebo e-mailom na: info@spropaguj.to.

Dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

V prípade potreby nás v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať cez náš kontaktný formulár.