Obchodné podmienky

Podmienky používania služby spropaguj.to

Úvodné informácie

 1. Tieto Podmienky inzercie na spropaguj.to (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli spropaguj.to.

 2. Prevádzkovateľom portálu spropaguj.to (ďalej len „Portál“, „Prevádzkovateľ“ alebo „spropaguj.to“) a poskytovateľom služby je spoločnosť RIN Application s.r.o., Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo:  33980/S, IČO 51640546, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@spropaguj.to

 3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby pre dané mesto a Inzertné služby pre celú krajinu.

 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Inzerent“ alebo „Inzerenti“). Používateľom Portálu je tak isto každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli a v mobilnej aplikácii twipo (ďalej len „Kupujúci“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci, majetok alebo služby s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).

 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Službu na Portáli na účely predaja tovarov alebo služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).

 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba používajúca Portál spropaguj.to a mobilnú aplikáciu twipo na vyhľadávanie inzercií a aktuálnych udalostí, kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby Prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).

 8. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

Základné podmienky používania spropaguj.to

Portál umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov (ďalej len Inzerent). Inzerenti môžu inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť.

Napríklad:

 • Realitná kancelária môže priamo inzerovať svoju činnosť (do mesiaca predáme váš dom, ...).
 • Reštaurácia môže inzerovať svoje služby a firmu ako celok.
 • Nočný klub môže inzerovať svoje plánované akcie a vystúpenia.
 • Obchodný reťazec môže pravidelne inzerovať aktuálne letáky s ponukou.
 • Súkromná firma môže inzerovať ponuku práce, brigády alebo stáže.
 • Šikovná pekárka môže inzerovať svoju ponuku zákazkových koláčov.
 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu.
  Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov (spropaguj.to, aplikácia twipo) sprostredkováva Inzerentom možnosť inzerovať ponuku ich jednotlivých tovarov a služieb, na ktorý je Portál zameraný (rozličné kategórie tovarov a služieb).

 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzercií, obľúbenosti, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe ponuky jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

 3. Pomocou Portálu nie je možné vyberať platby cez platobnú bránu pre tretie subjekty (sprostredkovaný predaj).

 4. Používanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Inzerenta s Podmienkami využívania služieb serveru spropaguj.to. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.

 6. Odsúhlasenie a následné uverejnenie inzercie na Portáli a v Aplikácii bude realizované po zaplatení príslušnej sumy do 1 pracovného dňa.

 7. Základné inzertné služby Portálu sú poskytované za poplatok.

 8. Pridávanie inzercií je spoplatnené pre jednotlivé kategórie:
  1. Podujatia - je Inzerentovi umožnené pridať inzerciu, ktorú je potrebné uhradiť aktivačný poplatok prostredníctvom platobnej karty. Cena zverejnenia je 1,50 + DPH pre konkrétne mesto a 59,50 + DPH pre celú krajinu za jeden deň. Platnosť inzercie v kategórií Podujatia je maximálne 30 dní.
  2. Zľavy je Inzerentovi umožnené pridať inzerciu, ktorú je potrebné uhradiť aktivačný poplatok prostredníctvom platobnej karty. Cena zverejnenia je 1,50 + DPH pre konkrétne mesto a 59,50 + DPH pre celú krajinu za jeden deň. Platnosť inzercie v kategórií Podujatia je maximálne 30 dní.
  3. Novinky - je Inzerentovi umožnené pridať inzerciu, ktorú je potrebné uhradiť aktivačný poplatok prostredníctvom platobnej karty. Cena zverejnenia je 1,50 + DPH pre konkrétne mesto a 59,50 + DPH pre celú krajinu za jeden deň. Platnosť inzercie v kategórií Podujatia je maximálne 30 dní.
  4. Letáky - je Inzerentovi umožnené pridať inzerciu, ktorú je potrebné uhradiť aktivačný poplatok prostredníctvom platobnej karty. Cena zverejnenia sa riadi podľa samostatných platobných podmienok, ktoré sa dohadujú priamo s Prevádzkovateľom. Platnosť inzercie v kategórií Podujatia je maximálne 30 dní.
 9. Poskytovanie inzertných služieb za poplatok za pridávanie inzercií a poskytovanie doplnkových služieb pre súkromných inzerentov je pokladané v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 10. Vložená inzercia bude za poplatok zverejnená po dobu maximálne 1 mesiaca. Po tejto lehote bude automaticky vymazaná spoločne so všetkými údajmi, ktoré Inzerent pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude Inzerentovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzercie. Maximálny počet samostatných inzercií pridaných jedným Inzerentom nie je obmedzený. Konkrétna inzercia môže byť inzerovaná len jeden krát – pokiaľ sa bude duplikovať, duplikáty budú zmazané bez možnosti vrátenia platby.

 11. Inzerent si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerciu odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám.

 12. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi Inzerentom a Kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných tovarov a služieb.

 13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát Inzerentom uvedených v inzerciách, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Inzerent súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

 14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov služieb spropaguj.to a ani za spôsob akým služby spropaguj.to využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru používateľmi či tretími osobami.

 15. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb spropaguj.to. Nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb spropaguj.to alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 16. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzercie a (alebo) fotografiami, videami či inými súbormi pripojenými k inzercii nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany Inzerenta nezodpovedá.

 17. Za obsah inzercie zodpovedá Inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzercie. Inzerent je pri zadávaní inzercie povinný tieto podmienky ako aj príslušné právne predpisy dodržiavať.

 18. V prípade, že Inzerent pripojí k inzercii fotografie a videá, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia inzercie na server spropaguj.to Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií a videí, a to na dobu zverejnenia inzercie na servery a pre spôsoby použitia v súlade s určením servera a v súlade s týmito podmienkami.

 19. Inzerent nesmie k inzercii pripájať fotografie a videá z inzercií iných Inzerentov originálne urobených na ponúkanom tovare a službách.

 20. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb spropaguj.to venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby spropaguj.to mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.

 21. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu Používateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru a mobilnej aplikácie upravovať alebo inovovať.

 22. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 23. Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzercie, podujatia, otázky, názory, prejavy, podnety, pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“)) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah Inzerenta nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu) s tým, že je majetkom Inzerenta. Inzerent zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR a ČR.

 24. Inzerent poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti (napr. pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Inzerentovi odplata.

 25. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzercii, prípadne inzerciu vôbec nezverejniť, prípadne inzerciu odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami služby spropaguj.to alebo dobrými mravmi, a to bezodplatne.

 26. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerciu pokiaľ je inzercia vložená do nesprávnej sekcie s ohľadom na text a povahu inzercie alebo inzercia budí dojem, že Inzerentom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerciu aj pri podozrení, že odporuje podmienkam služby spropaguj.to, a to bezodplatne.

Registrácia Inzerenta

 1. Využívanie časti služieb (inzerovanie) Portálu je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Inzerentovi možnosť vytvárať a zdieľať inzerciu ako aj možnosť využívať ďalšie služby Portálu.

 2. Registrovaní Inzerenti môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

 3. Registrovaní Inzerenti môžu pod svojim účtom pridávať a editovať inzerciu a využívať ďalšie služby Portálu.

 4. Neregistrovaní Inzerenti nemajú možnosť pridávať inzerciu.

 5. Inzerent registráciou v systéme spropaguj.to dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerciách, prípadne pri využívaní ďalších služieb Portálu.

 6. Inzerent je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Inzerent je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 7. Inzerent sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov (osobných aj citlivých).

Sprístupnenie konta

 1. Po vyplnení údajov Inzerenta sú tieto poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktuje Inzerenta za účelom sprístupnenia služby. O tejto skutočnosti je Inzerent informovaný potvrdzujúcim e-mailom.

Úprava údajov Inzerenta

 1. Inzerent sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Inzerenta, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Inzerentovi.

 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Inzerenta pozastavené, prípadne úplne zrušené.

 3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v registračnom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť v sekcii „Môj profil“.

Správanie sa Inzerentov

 1. Inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzercií), a to vrátane textu, fotografii, videí a hypertextových odkazov. Používateľ je pri pridávaní inzercie povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
  1. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  2. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  3. neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,
  4. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  5. nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
  6. v prípade, že si firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinný sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s Portálom. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jeho ponuky vlastným automatickým systémom. Uverejňovanie ponuky automatickým importom je vždy realizované na základe osobitnej objednávky Firemného inzerenta, schválenej Prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.

  1. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.
  2. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na www.spropaguj.to

 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami.

 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

 6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

 7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochranu spotrebiteľa, reklamu, a iné zákonné požiadavky. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

 8. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla. Používateľ je povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi každé zneužitie jeho používateľského konta. Používateľ zodpovedá za škodu, v prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Používateľa stanovených v tomto bode vznikne Prevádzkovateľovi, inému Používateľovi alebo tretej osobe škoda.

 9. V prípade, ak Firemný inzerent pri pridávaní inzerátu alebo pridaním inzerátu alebo v rámci správy svojho inzerátu, poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v týchto Podmienkach a nevykoná nápravu v lehote určenej v upozornení Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške sumy rovnajúcej sa alikvotnej časti ceny inzercie vrátane prípadnej ceny nespotrebovanej doplnkovej služby (ak bola predplatená vo vzťahu k danému inzerátu) ku dňu vzniku nároku Prevádzkovateľa na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Podmienok.

Na Portály spropaguj.to je zakázaná inzercia:

 • inzercie, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR;
 • multilevel a províznych systémov;
 • e-mailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru a služieb;
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • zoznamu kľúčových slov (text inzercie musí dávať zmysel);
 • inzerciu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku;
 • nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov, emotikonov a podobných znakov (a to ako v texte inzercie, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok);
 • vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, atď.;
 • uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou;
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...);
 • vkladať formulu „viac info v e-maili“ alebo podobne, priestor pre text inzercie je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis;
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety;
 • používať propagačné formulky (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás, ...);
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Spracovanie osobných údajov

 1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa:

  • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov),
  • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných,
  • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 2. Na účely používania služby Portálu a Mobilnej aplikácie Inzerentom a Kupujúcim, najmä vkladanie Inzercií a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Kupujúcim, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Kupujúceho alebo osobné údaje poskytnuté či zadané Inzerentom a Kupujúcim pri užívaní Portálu.

 3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Kupujúci používajú služby Servera a Mobilnej aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Kupujúci, ako subjekt osobných údajov.

 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľov na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 5 ods. 1 písm. a) až f) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

 5. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou.

 6. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

 7. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

 8. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@spropaguj.to (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

 9. Používateľ si je vedomý toho, že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako 16 rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené príjemcom - tretím osobám, čiže iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií (vo výške 250 €) alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 10. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzercie, resp. zverejnil v inzercii alebo svojom používateľskom konte a heslo.

 11. Všetky informácie o vkladaných inzerciách, emailoch, telefónoch sú po roku od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu piatich rokov.

 12. Viac informácií nájdete v zásadách spracúvania osobných údajov .